Przetwarzanie danych osobowych przy kontakcie drogą elektroniczną

Niniejsza informacja mówi o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie pozyskujemy w trakcie kontaktu poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej i kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych i zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci informacji, o tym, dlaczego i w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane oraz o prawach jakie Ci w związku z tym przysługują.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Stonebud Sp. z o.o.. Nasz adres to ul. Łukaszewicza 16 60-726 Poznań.
Możesz skontaktować się z nami pocztą pod powyższym adresem lub:
– przez formularz kontaktowy na stronie: http://www.stonebud.eu/kontakt/
– pod adresem e-mail: wodomierze@stonebud.eu
– pod numerem telefonu: 607688856

Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoja dane przetwarzamy w celu:

– udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
– należytego wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – jeśli jesteś lub będziesz naszym kontrahentem,
– podjęcia innych działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane (w zależności od charakteru korespondencji możemy przetwarzać):
– do czasu załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz,
– na czas trwania umowy między nami,

– do )określonego w przepisach prawa) czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przekazujemy:
– naszym podwykonawcom (np. obsługa IT)
– uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Państwo trzecie, to (w uproszczeniu) państwo w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. Nie przekazujemy Twoich danych do takich państw.

Czy musisz nam podawać swoje dane?

Twoje dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Jednak bez tych danych nie będziemy mogli prowadzić z Tobą dalszej korespondencji lub pomóc Ci w sprawie, z którą się do nas zwracasz.

Jakie prawa Ci przysługują?

Prawo dostępu do danych
Możesz zażądać:
– abyśmy udzielili Ci informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane, a jeśli je przetwarzamy, możesz zażądać,
– abyśmy udzielili Ci dostępu do tych danych,
– abyśmy jeszcze raz udzielili Ci informacji o przetwarzaniu, z którymi się teraz zapoznajesz.

Prawo do sprostowania
Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać, abyśmy je niezwłocznie sprostowali.

Prawo do usunięcia danych
Masz prawo zażądać, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane i usunęli je.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Jeśli uważasz, że:
– Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe,
– uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali,
– dane, które przetwarzamy są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcesz, abyśmy je usuwali, choć są nam już niepotrzebne,możesz zażądać ograniczenia przetwarzania. Jeśli uznamy takie żądanie. Będziemy Twoje dane wyłącznie przechowywać oraz przetwarzać tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny.

Ograniczymy przetwarzanie Twoich danych również wtedy, gdy złożysz sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało, czy nasz interes jest nadrzędny wobec przyczyn Twojego sprzeciwu.

Prawo do powiadomienia odbiorców
Jeśli Twoje dane zostaną sprostowane, usunięte lub ograniczymy ich przetwarzanie, poinformujemy o tym odbiorców tych danych, chyba, że będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku.
Jeśli tego zażądasz, poinformujemy Ciebie o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych
Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to zrealizujemy Twoje żądanie przeniesienia danych. Zostaną Ci one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności przenieść do innego administratora.
Jeśli tego zażądasz prześlemy je bezpośrednio nowemu administratorowi.
Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia u nas.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych, wolimy, abyś zgłosiła/zgłosił się do nas w pierwszej kolejności.  Możemy to naprawić.
Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa